Không được điều chỉnh tổng mức đầu tư khi có biến động giá

Email In PDF.

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên đã phê duyệt hoặc điều chỉnh trước ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực, căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại khoản 1, 2, 3 Công văn số 1403/BXD-KTXD ngày 18 tháng 8 năm 2011, lập dự toán chi tiết (phát sinh do tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, biến động giá), báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư (nêu chi tiết các nội dung, giá trị cần điều chỉnh tăng hoặc giảm, các căn cứ để điều chỉnh, các nguyên nhân phải điều chỉnh, đề xuất xử lý vi phạm đối với các đơn vị liên quan) và hồ sơ điều chỉnh dự án, trình người có thẩm quyền xem xét điều chỉnh dự án theo đúng quy định, thực hiện xong trong năm 2011.

Nếu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 mà chủ đầu tư không hoàn chỉnh hồ sơ xin điều chỉnh trình cơ quan có thẩm quyền, xem như không có nhu cầu điều chỉnh. Chủ đầu tư phải tự chịu trách nhiệm và bị buộc phải bồi thường phần chi phí phát sinh do chậm điều chỉnh dự án và cá nhân liên quan sẽ bị xử lý trách nhiệm, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Đối với các dự án đã được giám sát, đánh giá điều chỉnh theo quy định nhưng do vướng mắc tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP nên chưa điều chỉnh được, chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại khoản 1, 2, 3 Công văn số 1403/BXD-KTXD, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.  Đối với dự án, hạng mục đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, dự toán, chủ đầu tư không được điều chỉnh tăng chi phí phần khối lượng phát sinh nếu không được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận theo đúng quy định. Nếu chủ đầu tư đã tự thực hiện mà không báo cáo cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm phần chi phí phát sinh đó.
Các sở - ban - ngành, UBND các quận - huyện, các Ban quản lý, Tổng Công ty có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở có trách nhiệm giám sát, đánh giá để đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư theo đúng quy định; xem xét thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án theo thẩm quyền và tuân thủ quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1403/BXD-KTXD hoặc báo cáo UBND TP nếu vượt thẩm quyền.
Đối với dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên phê duyệt sau ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực, chủ đầu tư không được điều chỉnh tổng mức đầu tư khi giá nguyên nhiên vật liệu có biến động hoặc khi Nhà nước có thay đổi chế độ, chính sách (trừ trường hợp có quy định chung và được cấp thẩm quyền cho phép, hướng dẫn thực hiện). Chủ đầu tư phải điều chỉnh lại thiết kế, thay đổi biện pháp thi công… đảm bảo chỉ sử dụng dự phòng phí để bổ sung cho biến động giá và phát sinh khối lượng hợp lý mà không được làm vượt tổng mức đầu tư.
Để các dự án được phê duyệt từ sau ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực không phải điều chỉnh tổng mức đầu tư khi giá nguyên nhiên vật liệu có biến động hoặc khi Nhà nước có thay đổi chế độ, chính sách, UBND TP yêu cầu các sở - ban - ngành, UBND các quận - huyện, các Ban Quản lý, Tổng Công ty có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở xem xét kỹ tổng mức đầu tư về xây dựng, thiết bị, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng - tái định cư, các chi phí và chi phí dự phòng, đảm bảo đúng theo định mức, tiêu chuẩn, quy định của nhà nước, phù hợp với độ dài thời gian thực hiện, đảm bảo tổng mức đầu tư là chi phí tối đa để đầu tư xây dựng công trình theo quy định; khi thẩm định dự án, thiết kế cơ sở phát hiện các đơn vị khảo sát lập dự án, đơn vị lập dự án, thiết kế cơ sở không đảm bảo chất lượng, không tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, không đảm bảo điều kiện năng lực hoạt động thì xem xét xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý; tăng cường kiểm tra các dự án đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Đối với chủ đầu tư, UBND TP yêu cầu lựa chọn đơn vị khảo sát, lập dự án, thiết kế cơ sở đảm bảo đủ điều kiện, năng lực theo quy định, đảm bảo chất lượng lập dự án, thiết kế cơ sở theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức và đảm bảo tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình phải được dự tính đúng, đủ các khoản mục chi phí theo quy định, phù hợp độ dài thời gian xây dựng công trình, không được điều chỉnh tổng mức đầu tư khi giá nguyên, nhiên, vật liệu có biến động hoặc khi Nhà nước có thay đổi chế độ, chính sách mới; ngay sau khi được giao vốn chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư phải phối hợp với UBND quận - huyện liên quan để được hướng dẫn lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nội dung phương án theo khoản 2 Điều 40 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của UBND TP ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP và các văn bản sửa đổi bổ sung có liên quan).
Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ khối lượng, đúng chất lượng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đã được duyệt, nếu để phát sinh tăng chi phí (do thực hiện chậm, phát sinh khối lượng) chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm bồi thường chi phí phát sinh này, cơ quan có thẩm quyền không được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư.

Lã Nguyên

 


Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG (nnamtrung@yahoo.com)


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT (quocdat.duong@gmail.com)


KS. PHẠM VŨ TRUNG (phamvutrung@gmail.com)


KS. TRẦN ĐỨC TÂM (tranductam@gmail.com)


KS. NGUYỄN DANH VĂN (nguyenvandanh@vnn.vn)


KS. BÁ VĂN HÙNG (bavanhung@gmail.com)


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung